Avís legal i condicions d'ús

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquest web és “SOLFAR, S.A.”, amb N.I.F número A-17.222.969, domiciliada a Barcelona (08024), c/Bruniquer número 40. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 24968, foli 164, fulla B81690, inscripción 2a. Correu electrònic de contacte info@solfar.cat

La informació continguda a www.solfar.cat constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix SOLFAR, S.A. en l’àmbit de l’assessorament i gestió immobiliària.


ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS 

L’accés al web www.solfar.cat exigeix l’acceptació de las condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquest web. 


PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.solfar.cat estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de SOLFAR, S.A., i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompil·lació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, SOLFAR, S.A. 

La plantilla usada per el web ha estat creada por HTML5 UP sota llicència Creative Commons Attribution 3.0, (html5up.net/license) i modificada i adaptada per pepadisseny per a Solfar, S.A.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per incorre en activitats il·lícites.

SOLFAR, S.A. vetllarà per el compliment de les anteriors condicions i per la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en cas d’infracció o incompliment d’aquets drets per part de l’usuari. 


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

SOLFAR, S.A. no recull ni sol·licita dades de cap tipus al seu web, tan sols ofereix una adreça de correu electrònic i una adreça de correu postal que l’usuari podrà fer servir per realitzar les peticions, consultes, observacions, etc., que estimi oportunes. Per tant és sempre l’usuari del web qui decideix de manera expressa i voluntària facilitar les seves dades amb la finalitat d’establir o no una relació negocial amb SOLFAR, S.A. 

Les Dades Personals obtingudes per qualsevol de les vies anteriorment citades o altres no contemplades, no seran objecte de tractament mentre no s’estableixi una relació negocial entre el titular de les dades i SOLFAR, S.A., sent així, les dades s’incorporaran als corresponents fitxers registrats a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, i dels quals consta com a titularitat a SOLFAR, S.A. 

Tot i el manifestat, l’usuari autoritza l’inclussió i tractament de les seves dades facilitades als fitxer titularitat de SOLFAR, S.A. 

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal tenen com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb SOLFAR, S.A., així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar. 

SOLFAR, S.A. ha pres de les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitja físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat. 


COOKIES 

Les cookies son petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altre dada de caràcter personal. L’ús de cookies a la Web www.solfar.cat es limita única i exclusivament a efectes de funcionament, seguretat i estadístics. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin en el seu ordinador d’altres Web. Si vol pot configurar el seu navegador per que li avisi en pantalla que va a rebre una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.solfar.cat. 


LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT 

SOLFAR, S.A. no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeix als mateixos. 

En el mateix sentit, SOLFAR, S.A. no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, averies o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com dels danys provocats per tercers persones mitjançant intromissions no autoritzades. 


SOLFAR, S.A. no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la que pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.solfar.cat i/o en el ús de les informacions contingudes en aquesta. 

SOLFAR, S.A. es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstancies descrites. 


RESPONSABILITAT 

En definitiva, l’usuari es l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos a la Web www.solfar.cat. 


POLÍTICA DE PRIVACITAT 

Les Dades de Caràcter Personal assolides mitjançant els diferents medis que SOLFAR, S.A. posa a disposició dels usuaris del Web www.solfar.cat, estan subjectes als terminis recollits a la nostra Política de Privacitat. 


RESERVA 

SOLFAR, S.A. es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o a la configuració i presentació d’aquesta. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat a la pàgina Web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millores. 

SOLFAR, S.A. es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció. 


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renuncia al seu propi aforament, i amb independència del lloc on es susciti qualsevol disputa, es sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona. 

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola. 

SOLFAR, S.A.