Política de privacitat

A través del present avis, SOLFAR, S.A., informa als usuaris del web http://www.solfar.cat, en compliment de l’article 5 de la “Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades”, en relació a la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a SOLFAR, S.A. el contacte per a la sol·licitud d'informació, consultes i assessorament sobre els diferents serveis. 

Per tant, s’informa als usuaris que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer, degudament inscrit en el “Registre General de Protecció de Dades”, del qual el titular i responsable és SOLFAR, S.A. c/Bruniquer 40, 08024 de Barcelona, duent a terme un tractament automatitzat amb la finalitat de mantenir la relació negocial així com per rebre informació comercial i publicitària sobre nous productes, ofertes i serveis relacionats. 

Es considera necessari que totes les dades requerides –aquestes es delimitaran en funció de la contraprestació- siguin veritables, exactes i actualitzades. En cas contrari, SOLFAR, S.A. podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o be denegar el servei o producte concret sol·licitat. 

De la mateixa manera, de conformitat amb el que s’estableix en l’elenc normatiu de protecció de dades, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a SOLFAR, S.A., c/Bruniquer 40, 08024 de Barcelona, on s’acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà d’esta acompanyada per la següent informació: nom, cognoms i fotocopia del DNI de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la que es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva reparació. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud no acompleixi els requisits anteriorment citats i no s’acrediti cap interès legítim l’efecte. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets. 

No es podran atendre les sol·licituds respecte l’exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb SOLFAR, S.A.. No obstant, els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació comercial o publicitària. 

SOLFAR, S.A. ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposades, ja provinguin de la acció humana o del mitja físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; l’integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat. 

En compliment de la “Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic” i de les modificacions en ella introduïdes per la “Llei 32/2003 de 3 de novembre, General de Telecomunicacions”, s’adverteix que l’acceptació de la present clàusula implica, a més, el seu consentiment per rebre comunicacions comercials, relatives únicament l’àmbit comercial i publicitari, realitzades a través de correu electrònic. En tot moment l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, sent suficient dirigir una comunicació escrita a SOLFAR, S.A., c/Bruniquer 40, 08024 de Barcelona o per correu electrònic a l’adreça electrònica info@solfar.cat, indicant en l’assumpte del correu “DONAR DE BAIXA”. 

Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: info@solfar.cat

SOLFAR, S.A.